Chính thức ban hành quyết định tách thửa mới tại TP.HCM